ksiegowosc i kadry nav

KSIĘGOWANIE W MICROSOFT DYNAMICS NAV, CZ. 2

System ERPMS Dynamics NAV 2016, daje wiele możliwości w zakresie księgowania. W dzisiejszym artykule, przedstawiamy kolejne funkcjonalności zawarte w najnowszej wersji oprogramowania ERP.

Wielojęzyczność

Dzięki tej funkcjonalności użytkownik systemu ERP ma możliwość wprowadzania zamiennych opisów zapasów magazynowych i drukowania raportów w wielu językach (na przykład faktur – w języku odbiorcy). Opisy w danym języku można połączyć z odpowiednim nabywcą, co jest szczególnie przydatne w przypadku sprzedaży zagranicznej.

Wielowalutowość

W realiach globalnej gospodarki wiele firm staje wobec konieczności raportowania i prowadzenia transakcji przy użyciu wielu walut. W Microsoft Dynamics NAV udostępniona została funkcja, która umożliwia firmom prawidłowe księgowanie i wycenę transakcji w wielu walutach, a ponadto pozwala na wyświetlanie wyników Księgi głównej w dodatkowej walucie raportowania, jak również konsolidowanie wyników firm używających różnych walut.

Konsolidacja

Konsolidacja oznacza łączenie sprawozdań finansowych dwóch lub kilku jednostek tworzących grupę kapitałową (firm zależnych). W systemie Microsoft Dynamics NAV każda firma objęta konsolidacją nazywana jest podmiotem gospodarczym. Firma utworzona z podmiotów gospodarczych tylko w celu konsolidacji (z wykluczeniem wspólnych transakcji) nazywana jest firmą skonsolidowaną. Aby móc korzystać z funkcjonalność konsolidacji, należy najpierw zdefiniować w systemie firmę skonsolidowaną i jej podmioty zależne. Przed rozpoczęciem konsolidacji konieczne jest również wyeksportowanie oraz testowanie danych. Na podstawie danych uzyskanych w procesie konsolidacji można wygenerować kompletny raport przedstawiający całościową ocenę kondycji finansowej grupy.

Dodatkowe kolumny: Kwota debet i kwota kredyt

Funkcjonalność pozwala na wyświetlenie w wielu oknach dwóch dodatkowych kolumn: Kwota debet i Kwota kredyt. Dzięki temu, każdy użytkownik systemu ERP może przeglądać wartości w preferowany przez siebie sposób

Komunikat z numerem zaksięgowanego dokumentu

Polskie ustawodawstwo wymaga umieszczania na dokumencie papierowym informacji o numerze księgowym pod jakim dokument został zaewidencjonowany w księgach firmy. W celu ułatwienia użytkownikom odnalezienia numeru księgowego, w systemie pojawia się komunikat, który wyświetla numer księgowy dokumentu po jego poprawnym zaksięgowaniu.

Opis księgowania

Ten element wprowadza ułatwienie w opisywaniu księgowanych transakcji zapisywanych w tabeli Zapis księgi głównej. Pozwala też na ujednolicenie systemu opisywania transakcji poprzez zablokowanie dokonywania zmian w wybranych opisach wstawianych domyślnie.

Szablony numeracji dokumentów

Funkcjonalność Szablony numeracji dokumentów umożliwia zdefiniowanie różnych zestawów serii numeracji dla dokumentów określonego typu. Ponadto do danego szablonu można przypisać inne wspólne parametry, np. raport, który zastępuje pierwszy raport z przypisanych do danego typu dokumentu w standardowej funkcjonalności. W ramach tej funkcjonalności możliwe jest utworzenie szablonów numeracji dla dokumentów sprzedaży, zakupu oraz zleceń przesunięcia.

Seria numeracji w szablonach głównych

Funkcjonalność, którą daje system ERP, umożliwia zdefiniowanie domyślnych parametrów w różnych konfiguracjach, na podstawie których system automatycznie uzupełnia część pól w rekordach zakładanych przy użyciu wybranego szablonu głównego. Dodatkowo umożliwia ustawianie domyślnej serii numeracji w szablonach zdefiniowanych dla nabywców, dostawców i środków trwałych.