księgowanie w dynamics nav

KSIĘGOWANIE W MICROSOFT DYNAMICS NAV, CZ. 3

Zapraszamy do kolejnej części z cyklu Księgowanie w Microsoft Dynamics NAV

Korygowanie kursów wymiany

Korygowanie kursów wymiany (wycena bilansowa) to przeliczanie otwartych rozrachunków nabywców i dostawców oraz środków pieniężnych zgromadzonych w kasie i na rachunkach bankowych według jednego, wybranego kursu wymiany. Korekta jest przeprowadzana co najmniej raz w roku. Ponadto funkcjonalność posiada możliwość uruchomienia skryptu Korygowanie kursów wymiany oddzielnie dla nabywców, dostawców i kont bankowych, zaksięgowania zapisów szczegółowo lub zsumowanych według waluty, w wyniku uruchomienia skryptu Korygowanie kursów wymiany oraz uruchomienia skryptu Korygowanie kursów wymiany w trybie testowym, wyłącznie jako symulacji (bez księgowania).

Rejestr korekt kursów wymiany

Historia korygowania kursów wymiany (wyceny bilansowej) przechowywana jest w Rejestrach korekt kursów wymiany. System ERP Microsoft Dynamics NAV posiada rozszerzony wygląd okna rejestrów i dodany raport księgowania. Pozwala to na uzyskanie pełnej informacji o historii korekt.

Informacja o nazwie i wersji programu księgowego

Przepisy ustawy o rachunkowości narzucają obowiązek drukowania informacji o nazwie i wersji programu księgowego na oficjalnych raportach księgowych. W Microsoft Dynamics NAV do wybranych standardowych raportów została dodana odpowiednia informacja o nazwie i wersji programu księgowego.

Usuwanie zaksięgowanych dokumentów zakupu i sprzedaży

Polskie ustawodawstwo wymaga przechowywania przez określony czas zaewidencjonowanych dokumentów związanych z działalnością gospodarczą. System ERP pozwala na niezależne definiowanie uprawnień do usuwania zaksięgowanych dokumentów sprzedaży i zaksięgowanych dokumentów zakupu. Usunięcie zaksięgowanego dokumentu nie powoduje usunięcia zapisów księgowych utworzonych na jego podstawie.

Bilans i rachunek kosztów i strat

Bilans oraz Rachunek zysków i strat są sprawozdaniami finansowymi wymaganymi przez polskie ustawodawstwo. Ich konstrukcja jest ściśle określona przez ustawę, dlatego system ERP powinien umożliwiać zaimplementowanie opublikowanych wzorów sprawozdań. Bilans i Rachunek zysków i strat są narzędziami ułatwiającymi przygotowanie raportów ustawowych. Możliwe jest zdefiniowanie wielu wersji sprawozdań bilansu i rachunku zysków i strat.

VAT

 

Deklaracja VAT

Deklaracja VAT jest narzędziem, które jest pomocne w przygotowaniu deklaracji VAT na potrzeby rozliczenia z urzędem skarbowym.W systemie Microsoft Dynamics NAV okres rozliczeniowy dla deklaracji VAT został zmieniony z okresu obrachunkowego na okres VAT. Dzięki temu możliwe jest generowanie deklaracji za wybrany, zdefiniowany wcześniej okres VAT, niezależnie od okresu obrachunkowego, w którym dana transakcja została ujęta w księgach

VAT niezrealizowany

System Microsoft Dynamics NAV umożliwia obsługę podatku VAT niezrealizowanego. VAT niezrealizowany jest obliczany podczas tworzenia faktury. Nie jest jednak należny ani zrealizowany do czasu uregulowania należności za fakturę.

Rejestr VAT sprzedaży / zakupu

Przełożony VAT to funkcjonalność wykorzystywana w sytuacji, gdy kwota podatku VAT musi zostać zawieszona, ze względu na brak możliwości jej rozliczenia w danym momencie. Ma ona szczególne znaczenie w obsłudze faktur korygujących sprzedaży. Zgodnie z przepisami polskiego prawa, podatek VAT z tytułu faktury korygującej sprzedaży może być odliczony dopiero po otrzymaniu od odbiorcy potwierdzenia otrzymania tego dokumentu. Stąd wynika potrzeba zawieszenia kwoty podatku VAT na okres pomiędzy wystawieniem faktury korygującej sprzedaży a potwierdzeniem jej otrzymania przez odbiorcę.

VAT nie do odliczenia

Istnieją przypadki, w których VAT naliczony nie może być odliczony w 100%. W związku z tym tylko część kwoty podatku VAT może być wykazana w rejestrze VAT. Pozostała część powinna zostać doliczona do kwoty zakupu i zaksięgowana w koszty. W przypadku zakupu zapasu lub środka trwałego, nieodliczana część kwoty podatku VAT jest doliczana do wartości zakupu zapasu lub środka trwałego. Następnie następuje jej księgowanie jako części kosztu nabycia.

Deklaracja VAT-UE

Deklaracja VAT-UE to informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach w danym okresie. Konieczność składania tego sprawozdania wynika z przepisów Ustawy o VAT. Oprogramowanie ERP posiada narzędzie ułatwiające i automatyzujące przygotowanie danych do deklaracji VAT UE.

Data obowiązku VAT

Polskie ustawodawstwo dopuszcza rozliczanie podatku VAT w okresie innym niż ten, w którym dokument został zaksięgowany. Obsługa daty obowiązku VAT umożliwia przyporządkowanie transakcji z VAT do wybranego okresu rozliczenia, niezależnie od daty zaksięgowania dokumentu.

Przełożony VAT

Przełożony VAT to funkcjonalność wykorzystywana w sytuacji, gdy kwota podatku VAT musi zostać zawieszona, ze względu na brak możliwości jej rozliczenia w danym momencie. Ma ona szczególne znaczenie w obsłudze faktur korygujących sprzedaży. Zgodnie z przepisami polskiego prawa, podatek VAT z tytułu faktury korygującej sprzedaży może być odliczony dopiero po otrzymaniu od odbiorcy potwierdzenia otrzymania tego dokumentu. Stąd wynika potrzeba zawieszenia kwoty podatku VAT na okres pomiędzy wystawieniem faktury korygującej sprzedaży a potwierdzeniem jej otrzymania przez odbiorcę.